Een werkgever die zijn werknemer met gevaarlijke stoffen laat werken, waardoor laatstgenoemde een enge beroepsziekte oploopt. Een onoplettende automobilist die een medeweggebruiker van zijn fiets rijdt. Of een hond die een argeloze voorbijganger uit het niets in zijn been bijt. Al deze zaken vallen onder de noemer letselschade en kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Want het is goed mogelijk dat u dankzij dat gebroken been een week of tien niet aan het werk kunt. Of misschien raakt u zelfs gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Natuurlijk moet er tegelijkertijd wel gewoon geld verdiend worden. Een goede advocaat letselschade kan u helpen om uit te zoeken wie volgens de wet schuld heeft aan uw ongeval, en wie er dus dient te betalen voor de kosten die uit deze schade voortkomen.

De werkwijze van deze advocaat letselschade

TOP Letselschade werkt met een team van ervaren, universitair geschoolde juristen met meerdere jaren werkervaring in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Doordat enkele van hen ook voor verzekeraars hebben gewerkt, weten zij hoe men daar te werk gaat. TOP Letselschade gaat als volgt te werk:

  • Bespreking van uw zaak met een jurist
  • Het verzamelen van bewijs
  • Versturen van een aansprakelijkheidsstelling
  • De verzekeraar vragen om een financieel voorschot
  • De medisch adviseur van TOP Letselschade brengt een advies uit met betrekking tot het letsel
  • Er wordt een definitieve schaderegeling getroffen

Bij TOP Letselschade houdt men van een persoonlijke aanpak. De advocaat letselschade kan u dan ook thuis bezoeken om uw zaak door te nemen. Tijdens deze bespreking wordt met u doorgenomen wat er precies is gebeurd en tot wat voor soort letsel dit heeft geleid. De volgende stap is het verzamelen van bewijs om uw verhaal te ondersteunen. Dit kan onder meer het ingevulde schadeformulier van de verzekeraar zijn, maar ook getuigenverklaringen en processen-verbaal kunnen doorslaggevend bewijsmateriaal vormen. Om te voorkomen dat u zelf geld moet voorschieten bij de betaling van uw schadeposten, zal de advocaat letselschade bij uw verzekeraar om een financieel voorschot vragen. Vervolgens wordt er gekeken naar uw letsel. Hiervoor vraagt TOP Letselschade een verklaring op van de arts die u onderzocht en behandeld heeft. Op basis van de door uw arts gestelde diagnose brengt de medisch adviseur van TOP Letselschade een advies uit over het letsel en de gevolgen die dit met zich meebrengt. Wanneer u bent hersteld van het letsel, of wanneer uw behandeling zich niet meer richt op herstel, treft de advocaat letselschade tenslotte een regeling met uw wederpartij. Indien u akkoord gaat met de regeling, wordt het bedrag zo snel mogelijk op uw bankrekening gestort.

De kosten van juridische bijstand door TOP Letselschade

En hoe zit het dan met de kosten van het inschakelen van een advocaat letselschade? Die vallen gelukkig best mee. Sterker nog; TOP Letselschade staat u gratis en voor niets bij. Dit is mogelijk doordat de wet voorschrijft dat degene die aansprakelijk is voor de schade van een ander, moet betalen voor de kosten die voortvloeien uit deze schade. De kosten voor juridische bijstand vallen hier ook onder. Aansprakelijkheid is echter niet altijd een kwestie van alles of niets. Soms ook is uw wederpartij slechts gedeeltelijk aansprakelijk voor de door u geleden schade – bijvoorbeeld wanneer u zelf redelijkerwijs beter had moeten opletten. Ook in zo’n geval kost de hulp van deze advocaat letselschade u niets. Mocht uw wederpartij voor een deel aansprakelijk zijn, dan verhaalt TOP Letselschade dit deel van zijn kosten op de hieruit voortkomende schadevergoeding. Het andere deel neemt dit bedrijf voor eigen rekening. Meer informatie over deze advocaat letselschade vindt u op hun website, topletselschade.nl, of op  topletselschade.nl.

Categories: Juristen en Advocaten